Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website www.carquotation.dieteren.be

1. PUBLICATIE

www.carquotation.dieteren.be wordt gepubliceerd door SA D’Ieteren NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd in de Maliestraat 50 te 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.448.140.

  • Verantwoordelijke van de Website: Mevr. Pascale Vermeersch, Marketing Supervisor
Alle informatie of elke klacht betreffende het gebruik van de Website kan gemeld worden via het volgende postadres:
SA D’Ieteren NV (invoerder en adverteerder)
Customer Care
Maliestraat 50
1050 Elsene
het volgende e-mailadres: customercare@dieteren.be, of op het volgende telefoonnummer: 02/756.86.33

2. DEFINITIES

  • Algemene voorwaarden: dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.
  • Elementen: dit is de gehele inhoud van de pagina’s van de Website en de elementen, met name informatie en resultaten op de Website aan de Gebruikers aangeboden door D’Ieteren.
  • Verkooppunt : dat is elk verkooppunt dat behoort tot het officiële netwerk van D’Ieteren dat in België een of meer merken van de groep Volkswagen verdeelt en dat de service biedt die wordt aangeboden op de Website en geïnteresseerd kan zijn om het Voertuig van de Gebruiker over te nemen.
  • Website : dit is de Website toegankelijk via het adres www.carquotation.dieteren.be
  • Gebruiker : verwijst naar elke particulier, elke natuurlijke persoon, die de Website gebruikt en die zijn Voertuig wil laten schatten, met het oog op een eventuele overdracht aan een Verkooppunt.
  • Voertuig : verwijst naar het tweedehandse voertuig dat eigendom is van de Gebruiker sinds minstens 6 maanden (cf. grijze kaart), waarvoor die laatste op de Website een schatting wenst te bekomen van de overnamewaarde door een Verkooppunt.
Enkel Voertuigen jonger dan 10 jaar kunnen het voorwerp uitmaken van een schatting op de Website.

3. VOORWERP

Onderhavig document vormt de Algemene voorwaarden van de Website. De bedoeling bestaat erin de modaliteiten en de voorwaarden te bepalen voor het raadplegen van de Website en de Elementen die deze bevat door de Gebruiker, en om de Gebruiker in contact te brengen met een verkooppunt. Er wordt gepreciseerd dat de Gebruiker voor het gebruik van de Website en het raadplegen van de Elementen alle bepalingen van de Algemene voorwaarden moet naleven.
De Website biedt een functie voor het schatten van de overnamewaarde van tweedehandse voertuigen, teneinde de verkoop te stimuleren van deze voertuigen door particuliere verkopers, en om de verkopers in contact te brengen met een Verkooppunt.
De Gebruiker erkent dat de overnamewaarde van zijn Voertuig geleverd door de Website louter indicatief is en noch de Website verbindt, noch D’Ieteren, noch de Verkooppunten, noch elke andere potentiële koper, al dan niet professioneel, van tweedehandse voertuigen.
De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de Algemene voorwaarden na te leven, die hij vanaf nu reeds verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden. De verantwoordelijkheid van D’Ieteren zal geenszins kunnen ingeroepen worden in geval van onenigheid tussen een Gebruiker en een Verkooppunt inzake Elementen en in het bijzonder inzake resultaten geleverd door de Website, en/of in geval van eventueel verlies of van schade die voortvloeit uit een verkoopovereenkomst die rechtstreeks werd opgemaakt tussen de Gebruiker, de verkoper van zijn Voertuig en een Verkooppunt.
Om een schatting te krijgen van de overnamewaarde van het Voertuig dat hij wens te verkopen, moet de Gebruiker alle door de Website vereiste velden invullen door gedetailleerde informatie te verstrekken, onder meer over zijn identiteit en over de eigenschappen en de staat van het Voertuig.
We herinneren eraan dat enkel Voertuigen jonger dan 10 jaar het voorwerp kunnen uitmaken van een schatting op de Website.

4. WIJZIGING, ACTUALISERING EN AANVAARDING

D’Ieteren stelt de Elementen ter beschikking van de Gebruiker onder voorbehoud dat die laatste zich ertoe verbindt om onderhavige Algemene voorwaarden na te leven.
D’Ieteren behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder kennisgeving onderhavige Algemene voorwaarden en alle Elementen die voorkomen op de Website te wijzigen en aan te passen. Al deze wijzigingen gelden voor de Gebruikers, die onderhavige Algemene voorwaarden moeten raadplegen telkens zij naar de Website surfen, om zodoende kennis te nemen van de meest recente geldende versie.
In elk geval impliceert het gewoon raadplegen van de Elementen en het gebruik van de Website door de Gebruiker de aanvaarding zonder voorbehoud door hem van de Algemene voorwaarden in hun laatste versie.

5. ONLINE SCHATTING VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG

De schatting van de overnamewaarde door de Website is gebaseerd op de informatie verstrekt door de Gebruiker. Deze informatie biedt de Website de mogelijkheid om louter indicatief en zonder verplichting een overnamewaarde voor het Voertuig te schatten, in euro, inclusief alle taksen, berekend op basis van observaties op de markt voor tweedehandse voertuigen in België, en meer in het bijzonder op basis van recente transacties die werden gedaan met identieke of vergelijkbare voertuigen, in het bijzonder op een openbare veiling.
De waarde wordt bepaald voor een Voertuig dat wordt verkocht door een particulier aan een professional, in de staat waarin het zich bevindt en zonder verhaal, tegen contante betaling. De overnamewaarde die wordt aangeboden is meestal lager dan de prijs die men zou bekomen indien men zijn Voertuig rechtstreeks zou verkopen aan een andere particulier, en dit omdat ook moet worden rekening gehouden met herstelkosten, verkoopkosten, garantiekosten en de winstmarge van de professionele koper.
Elke opzettelijke of onopzettelijke fout in de informatie verstrekt door de Gebruiker leidt tot een verkeerde waardebepaling, die dus niet kan worden gebruikt door de Gebruiker en het Verkooppunt. Indien een menselijke of een digitale fout die op de Website wordt vastgesteld zou leiden tot een verkeerde waardebepaling van de overnamewaarde van het Voertuig, dan verbindt de Website zich ertoe om de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te brengen nadat de fout werd vastgesteld. In geen enkel geval kunnen de Website en D'Ieteren verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerde schatting ingevolge een menselijke of digitale fout.

6. GELDIGHEID VAN DE SCHATTING

Om een schatting te bekomen van de overnameprijs zal de Gebruiker alle gedetailleerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie moeten vermelden betreffende het Voertuig en zijn kenmerken, en ook betreffende zijn identiteit en hoe men contact met hem kan opnemen, op de formulieren die hiervoor op de Website voorzien zijn.
De indicatieve schatting zal geldig zijn gedurende 15 (vijftien) dagen na verzending.
Indien de Gebruiker dus zijn voertuig wenst te verkopen aan een van de Verkooppunten, dan zal hij zijn Voertuig moeten aanbieden met het inschrijvingsbewijs op zijn naam, en dan zal hij alle hierna gevraagde documenten moeten bezorgen aan een van de Verkooppunten, binnen een toegestane termijn van 15 (vijftien) dagen na het verzenden van de schatting via e-mail.
Eens de voornoemde termijn van 15 (vijftien) dagen verstreken is, zal de overnameprijs van het Voertuig opnieuw moeten worden bepaald. Dit kan opnieuw worden gedaan op de Website door de eigenaar van het Voertuig, of rechtstreeks door het Verkooppunt op het moment dat het Voertuig geïnspecteerd wordt.
Indien er een opmerkelijk verschil opduikt in de informatie met betrekking tot het Voertuig (met name model, type, versie, motor, kilometers op de teller, kleur, opties enz.) tussen de datum van de waardebepaling op de Website en de datum waarop het Voertuig wordt aangeboden bij een Verkooppunt voor een fysieke expertise, dan zal de waarde opgegeven door de Website automatisch worden geannuleerd en dan zal een nieuwe schatting nodig zijn. Qua kilometers is het zo dat elk verschil van meer dan 100 (honderd) kilometers tussen de beschrijving van het Voertuig die op de Website werd opgegeven en de reële kilometerstand bij de fysieke inspectie van het Voertuig door het Verkooppunt een opmerkelijk verschil vormt in het kader van dit beding.

7. FYSIEKE INSPECTIE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Indien de Gebruiker zijn Voertuig wenst te verkopen aan een Verkooppunt, dan zal hij zich fysiek met zijn Voertuig moeten begeven naar een van de Verkooppunten, voor een gratis fysieke inspectie van het Voertuig. Deze inspectie is bedoeld om te controleren of het Voertuig op alle vlakken voldoet aan de informatie die online op de Website door de Gebruiker werd opgegeven en in goede staat is (mechanica en carrosserie), zonder het voorwerp te hebben uitgemaakt van tuning (niet-conforme wijziging of transformatie van het Voertuig).
Het Verkooppunt zal overgaan tot een gedetailleerde inspectie van het Voertuig en van zijn staat. Tijdens deze inspectie die volledig gratis is voor de eigenaar van het Voertuig, aanvaardt deze dat zijn Voertuig onderworpen wordt aan verschillende controles, met onder andere:
• een controle van de staat van de verf en de motorolie,
• een testrit op de weg over een afstand van maximaal 50 (vijftig) kilometer,
• een analyse van de onderhoudshistoriek (gedocumenteerd door het onderhoudsboekje en de overeenkomstige facturen),
• een controle van het attest van de laatste technische keuring (in orde),
• een controle van de eigendomstitel van het Voertuig, zijn gelijkvormigheidsattest en de inschrijving in de gegevensbanken die ter beschikking worden gesteld van het Verkooppunt door de constructeurs, de FOD Mobiliteit en Vervoer of de verzekeraars.
Na afloop van deze fysieke inspectie zal het Verkooppunt naar eigen oordeel en op zijn kosten indien dit nodig wordt geacht, kunnen overgaan tot of een grondige mechanische expertise kunnen laten doen van het Voertuig binnen een termijn van maximum 48 (achtenveertig) werkuren na de fysieke inspectie van het Voertuig. In geval er uit deze bijkomende expertise substantiële gebreken zouden blijken die niet werden vastgesteld tijdens de voorafgaande algemene inspectie van het Voertuig, dan zal het Verkooppunt vrij zijn om het Voertuig niet te kopen.
Er wordt hier gepreciseerd dat gedurende de inspectie en desgevallend de schatting van het Voertuig, het Verkooppunt niet verantwoordelijk is tenzij kan worden aangetoond dat hij niet alle maatregelen heeft getroffen en een nalatigheid hem kan worden verweten.

8. BEPALING VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Er wordt in eerste instantie aan herinnerd dat het Verkooppunt enkel gebonden is door de waardebepaling die het tegenvoorstelt voor de overname van het Voertuig na de expertise ervan, en geenszins gebonden is door de schatting van de overnamewaarde geleverd door de Website voor de Voertuig.
De resultaten van de fysieke inspectie (en desgevallend van de aanvullende schatting) zullen aan het Verkooppunt, indien het dit wenst, de mogelijkheid bieden om aan de eigenaar van het Voertuig een overnamewaarde te bieden die gelijk is aan of minder of meer bedraagt dan de schatting door de Website. De waardebepaling kan namelijk worden verhoogd of verlaagd indien:
• het Voertuig niet exact voldoet aan de beschrijving door de Gebruiker op de Website, of indien;
• de fysieke inspectie van het Voertuig gebreken aan het licht bracht die niet online werden beschreven op de Website of die, volgens het Verkooppunt, de door de Website voor het Voertuig geschatte waarde kunnen beïnvloeden.
De eigenaar van het Voertuig zal dan volledig vrij zijn om die nieuwe schatting door het Verkooppunt van de overnamewaarde te aanvaarden of te weigeren.

9. LEVERING EN BETALING VAN HET VOERTUIG

Indien de eigenaar van het Voertuig de overnamewaarde van het Voertuig aanvaardt zoals bepaald door het Verkooppunt, dan beschikt hij over een termijn van maximaal 48 (achtenveertig) werkuren om zijn Voertuig te leveren aan het Verkooppunt, mits het naleven van de openingsuren, in dezelfde staat en met maximaal 50 (vijftig) kilometers meer op de teller heeft in vergelijking met de aangegeven kilometerstand na de inspectie en/of de schatting van het Voertuig.
Het voertuig zal door zijn eigenaar moeten geleverd worden aan het Verkooppunt, op zijn kosten. Behoudens een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zal het Verkooppunt in geen geval bezitter kunnen worden van het Voertuig op een andere plaats dan in zijn lokalen.
Bij de levering en de verkoop van het Voertuig moet de eigenaar aan het Verkooppunt alle documentatie met betrekking tot het Voertuig bezorgen, waarvan hierna een niet-exhaustieve lijst wordt opgesomd:
• het inschrijvingsbewijs,
• de originele gelijkvormigheidsattesten of inschrijvingsattesten,
• een controle van het attest van de laatste technische keuring (in orde),
• het onderhoudsboekje en de overeenkomstige facturen,
• de informatie betreffende de eventuele garantie van het Voertuig,
• de gebruikershandleiding van het voertuig en de handleiding voor de elektronische uitrusting,
• alle sleutelsets van het Voertuig (minstens 2 (twee)),
• de veiligheidscodes van de elektronische apparatuur,
• desgevallend het schijfje voor de update van de gps.
Wij herhalen dat enkel de eigenaar van het Voertuig, zoals gepreciseerd op het inschrijvingsbewijs van het Voertuig, correct geïdentificeerd met 2 (twee) identiteitsdocumenten met foto, waarvan een identiteitskaart of een paspoort, en die zijn woonplaats kan bewijzen met een factuur (energieleverancier, telecommunicatie enz.), zal worden aanvaard als verkoper van het Voertuig. Hij zal er dan moeten voor zorgen dat hij al deze bewijsstukken bij heeft op het moment dat het Voertuig wordt verkocht, en hij zal ze moeten voorleggen in het Verkooppunt.
Indien de eigenaar van het Voertuig de overnamewaarde aanvaardt die wordt voorgesteld door het Verkooppunt en indien het Voertuig wordt geleverd met daarbij de documenten die hierboven werden opgesomd, dan tekenen de eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt een verkoopovereenkomst, die valt onder de overnamevoorwaarden vermeld in onderhavige Algemene voorwaarden. Tot de ondertekening door de twee partijen van deze verkoopovereenkomst, blijven de eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt volledig vrij om de verkoop en de aankoop van het Voertuig te aanvaarden of te weigeren.
De betaling van het Voertuig door het Verkooppunt aan de eigenaar dient rechtstreeks te gebeuren op een rekening exclusief op naam van de eigenaar van het Voertuig, tegen afgifte van alle eerder vermelde documentatie, van de overnameovereenkomst die correct werd ondertekend door het Verkooppunt en de eigenaar van het Voertuig, en van de voornoemde identiteits- en domiciliëringsdocumenten.

10. VOERTUIG DAT HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN FINANCIERING

De verkoop van een Voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financiering is mogelijk, op voorwaarde dat alle originelen worden voorgelegd van de documenten met betrekking tot de financiering die verschuldigd blijft voor het Voertuig op het moment dat dit aan het Verkooppunt wordt aangeboden voor een voorafgaande algemene inspectie.
Het Verkooppunt dat het Voertuig zal gekocht hebben met kennis van zaken, zal indien het dat wenst de eigenaar-verkoper van het Voertuig bijstaan bij de te ondernemen stappen bij zijn financieringsinstelling.
In het geval dat het kredietbedrag dat nog dient betaald te worden meer zou bedragen dan de overeengekomen overnamewaarde, zal de eigenaar van het Voertuig het verschil moeten betalen tussen de overnamewaarde en het bedrag dat nog verschuldigd is voor het Voertuig, en zal hij dit moeten betalen aan het Verkooppunt, bij de ondertekening van het verkoopcontract, met een gecertificeerde en gedekte bankcheque, of via een bankstorting.
In het geval de overeengekomen overnamewaarde meer zou bedragen dan het kredietbedrag dat nog dient betaald te worden, dan zal het Verkooppunt de eigenaar-verkoper van het Voertuig bijstaan met betrekking tot de administratieve stappen die hij dient te zetten voor de pandopheffing bij zijn financieringsinstelling. Er wordt gepreciseerd dat dit 10 (tien) tot 15 (vijftien) dagen kan duren, en in sommige gevallen zelfs langer. De eigenaar-verkoper van het Voertuig wordt op de hoogte gebracht van het feit dat het ontbreken van een opheffing van het pand op het Voertuig voor het Verkooppunt een grond zal vormen om de verkoopovereenkomst van het Voertuig te annuleren.

11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Website kan worden geraadpleegd zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of eender welke andere informatie van persoonlijke aard dient op te geven.
De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de gegevens van persoonlijke aard die op hem betrekking hebben en die zouden worden ingezameld in het kader van het gebruik van de Website, enkel worden verwerkt met het oog op het beheer van de klantrelatie en het commerciële beheer van de Website . Ze kunnen meegedeeld worden aan ondernemingen van de groep D’Ieteren, aan de concessiehouders van de door D’Ieteren verdeelde merken en aan de verzekeringsinstellingen.
Bij toepassing van de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en van de verordening van het Europees Parlement 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking van persoonsgegevens :
• verbindt D'Ieteren zich ertoe om de gegevens van persoonlijke aard van de Gebruiker enkel te gebruiken in het kader van de eerder gepreciseerde doeleinden;
• verbindt D'Ieteren zich ertoe om niet over te gaan tot een verwerking die strijdig zou zijn met de eerder opgegeven doeleinden, en om niet over te gaan tot het publiceren, verspreiden of doorgeven van informatie met betrekking tot de Gebruiker, zonder zijn voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord;
• wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van het feit dat zijn gegevens van persoonlijke aard gebruikt zullen kunnen worden voor onderzoeksdoeleinden, analyses of in het kader van commerciële handelingen door D'Ieteren, zijn dochterondernemingen, zijn commerciële netwerk en/of eender welke vennootschap die een dienst aanbiedt voor rekening van D'Ieteren.
De Gebruiker beschikt over het recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van gegevens van persoonlijke aard die op hem betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar het volgende adres:
SA D’Ieteren NV, Customer Care, Maliestraat 50 te 1050 Elsene, of via e-mail naar het volgende adres: customercare@dieteren.be
D'Ieteren verbindt zich ertoe om adequate technische maatregelen en adequate organisatiemaatregelen te nemen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen tegen incidentele of ongeoorloofde vernietiging, incidenteel verlies, beschadiging, verspreiding of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.
D'Ieteren verbindt zich ertoe om de gegevens van persoonlijke aard te bewaren gedurende een termijn die niet langer duurt dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld of verwerkt.
D'Ieteren kan worden verplicht om eender welke informatie die betrekking heeft op de Gebruiker door te geven teneinde zich te schikken naar eender welke vigerende wet of reglementering, of om tegemoet te komen aan eender welke gerechtelijke of administratieve eis.

12. COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?
De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer definieert een ‘cookie’ (metabestand) als informatiegroepen die gebruikt worden in het kader van een communicatie en die niet exclusief deel uitmaken van de inhoud van de communicatie, maar die informatie geven over de context en de inhoud van de communicatie (ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging betreffende het gebruik van cookies CO-AR-2012-004).
Deze informatie wordt over het algemeen bewaard op uw computer in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en te registreren.
Een cookie bevat gegevens zoals:
- de naam van de server die deze schreef;
- vaak een identificatie in de vorm van een uniek nr.;
- eventueel een vervaldatum.
Deze cookies bevatten in geen geval informatie op naam.
Een cookie wordt verplicht gekoppeld aan een unieke domeinnaam (deze van de server die hem heeft geplaatst), zodat enkel een verzoek afkomstig van dezelfde server daar toegang toe heeft.
De Website bevat een cookiesysteem. Op deze manier wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van het feit dat er tijdens zijn bezoeken aan de Website automatisch cookies geplaatst kunnen worden op zijn internetbrowser. Cookies zijn bestanden die verstuurd worden naar de harde schijf van Gebruikers, zodat ze gemakkelijker kunnen surfen op de Website en er bezoekersstatistieken opgemaakt kunnen worden, en zodat er gepersonaliseerde reclame geplaatst kan worden op basis van het surfgedrag van de internetgebruiker.
De Gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de parameters van zijn internetbrowser te wijzigen.

DE VERSCHILLENDE TYPES VAN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN
De realisatie van deze Website vereist de installatie van ‘cookies’. Een ‘cookie’ stelt ons niet in staat u te identificeren. Het verzamelt informatie over de surfbewegingen van uw computer op onze site (de pagina's die worden geraadpleegd, de datum en het uur van raadpleging enz.), om meer inzicht te verwerven in onze bezoekers en hun gebruik van onze internetsite. Cookies helpen ons onze site aan te passen op basis van uw behoeften. Dit type van informatie wordt niet verspreid buiten de Volkswagen-groep. Het wordt ook niet gebruikt om u ongevraagde mededelingen toe te sturen.
www.carquotation.dieteren.be (D’Ieteren) gebruikt de volgende cookies:
A. Functionele cookies
Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze internetsites te verbeteren, om het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en om de bezoeker een meer geïndividualiseerde surfervaring te verschaffen. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die uw voorkeuren registreren.
B. Prestatiecookies
Deze internetsite maakt ook gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over de manier waarop de bezoekers onze internetsites gebruiken, en dat om de content ervan te verbeteren en de sites beter aan te passen aan de wensen van bezoekers en gebruikersvriendelijker te maken. Zo bestaat er bijvoorbeeld een cookie dat het aantal unieke bezoekers telt en een ander dat analyseert welke de meest populaire pagina's zijn.
C. Third party/marketingcookies
De internetsite bevat ook Elementen die afkomstig zijn van derden, zoals audiovisuele diensten, links naar sociale media of reclame. Deze derden gebruiken hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen een reclamebanner hebben gezien en/of op een reclamebanner hebben geklikt. Deze cookies van derden vallen onder het cookie-beleid van de ondernemingen die ze plaatsen, en wij hebben geen toegang om deze cookies te lezen of te creëren.

13. TOEGANG TOT DE WEBSITE

De Elementen van de Website zijn toegankelijk via het internet. Alle kosten die betrekking hebben op de toegang tot de Elementen, of het nu gaat om hardwarekosten, softwarekosten of toegang tot het internet, zijn ten laste van de Gebruiker. De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de goede werking van zijn informaticamateriaal en voor de internettoegang. De Gebruiker verklaart de kenmerken en de beperkingen van het internet te aanvaarden en erkent kennis te hebben van de kenmerken van het internet en in het bijzonder van de technische performanties, van de wachttijden om informatie te raadplegen, op te vragen of over te maken, de risico’s dat er zich storingen voordoen en meer algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet. D'Ieteren stelt alle redelijke middelen ter beschikking om een kwaliteitsvolle toegang tot de Website en de Elementen te garanderen, aangezien D'Ieteren in deze tot geen enkele resultaatsverbintenis gehouden is en geenszins verantwoordelijk is voor een storing op de Website.

14. GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Algemene voorwaarden na te leven en vrijwaart D'Ieteren tegen elk ongeoorloofd, niet conform en/of niet toegestaan gebruik van de Elementen. Het persoonlijke gebruik van de Elementen sluit het gebruik voor alle andere doeleinden uit. Het is voor de Gebruiker meer bepaald verboden om de Elementen of een deel ervan te gebruiken voor commerciële of lucratieve doeleinden. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Website te gebruiken overeenkomstig de nationale en internationale reglementeringen, en in het bijzonder om deze niet te gebruiken om eender welke inhoud weer te geven, te downloaden, te versturen of over te maken, en meer bepaald:
gewelddadige inhoud of inhoud die getuigt van geen menselijk respect of inhoud die de menselijke waardigheid aantast, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, die de bescherming schaadt van kinderen en adolescenten, namelijk door het produceren, het doorgeven en het verspreiden van berichten met een gewelddadig of pornografisch karakter of die van die aard zijn dat ze een schending inhouden van de menselijke waardigheid;
inhoud die het begaan van misdaden en delicten stimuleert;
inhoud die aanzet tot het gebruik van verboden middelen;
inhoud die discriminatie, haat, geweld omwille van ras, etnische of nationale afkomst uitlokt of kan uitlokken; die ofwel illegaal is, schadelijk, bedreigend, onrechtmatig, die een vorm van pesterijen inhoudt, die vernederend is, beledigend, vulgair, obsceen, die een bedreiging vormt voor de persoonlijke levenssfeer van iemand anders of die van die aard is dat dit voor bepaalde mensen te gevoelig is;
inhoud die andere Gebruikers op een dwaalspoor brengt door onrechtmatig de naam of de handelsnaam te gebruiken van andere personen; inhoud die de rechten van derden schendt zoals, zonder dat deze lijst volledig is, het recht inzake eender welk productiegeheim, beroepsgeheim, vertrouwelijke informatie, merk, diploma en over het algemeen eender welk industrieel of intellectueel eigendomsrecht of eender welk ander recht dat betrekking heeft op informatie of een beschermde inhoud; inclusief en zonder dat deze lijst volledig is, computervirussen of eender welke andere code of programma, ontworpen om de werking van de Website en/of zijn inhoud en/of zijn Elementen, de werking van eender welke software, de computer en/of telecommunicatietools te verstoren, te vernietigen of te beperken.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om:
• regelmatig kennis te nemen van de Algemene voorwaarden en om ze na te leven;
• geen persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de andere Gebruikers in te zamelen en op te slaan;
• een of meerdere andere Gebruikers niet te pesten, op eender welke wijze;
• de werking van de Website niet te hinderen of te verstoren.

Indien de Gebruiker de Algemene voorwaarden niet naleeft, dan zal de toegang tot de Website automatisch geblokkeerd worden, onverminderd elk ander juridisch proces dat ingespannen zou kunnen worden door D'Ieteren en elke andere schadevergoeding die geëist zou kunnen worden van de Gebruiker.

Alle andere links op websites naar deze Website (een hyperlink naar deze Website of geplaatst vanaf deze) werden niet geplaatst onder toezicht van D'Ieteren.
D'Ieteren is bijgevolg geenszins verantwoordelijk met betrekking tot de beschikbaarheid van deze websites, hun inhoud, de reclame en de producten of diensten beschikbaar op deze websites of vanaf deze websites.
De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt.

De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Website en van de Elementen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die D’Ieteren en/of een Verkooppunt zou kunnen lijden omwille van het gebruik van de Website en de Elementen in strijd met de geldende wetten en/of voorschriften en/of bepalingen.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Gebruiker van de Website wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Website en de Elementen:
a) beschermd worden door de wetgeving inzake het auteursrecht: dit kan met name het geval zijn voor foto’s, artikels, tekeningen, animatiereeksen, informaticaprogramma’s en/of alle Elementen van de Website;
b) en/of beschermd worden door de wetgeving inzake tekeningen en modellen: dit kan met name het geval zijn voor de automodellen die op de Website staan;
c) en/of beschermd zijn door de wetgeving inzake merken: dit kan met name het geval zijn voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, My Way, de logo’s van D'Ieteren en de merken van de automodellen die op de Website staan.
De Elementen die zodoende worden beschermd, zijn eigendom van D'Ieteren of van derden die D'Ieteren toegestaan hebben om ze te gebruiken.
Bijgevolg is elke reproductie, elk gebruik, elke weergave, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisering, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig, op eender welke manier en op eender welke drager (papier, digitaal enz.), van eender welk van de Elementen verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van D'Ieteren, behalve de uitzonderingen beoogd in artikel XI.190 van het Belgische Wetboek van economisch recht; gebeurt dit wel, dan kan dit een delict vormen inzake namaak, inzake auteursrecht en/of tekeningen en modellen en/of merken, dat wordt gesanctioneerd door strafrechtelijke en burgerlijke boetes voorzien door de desbetreffende toepasselijke wetgeving.

16. GARANTIES

De Gebruiker verbindt zich ertoe om D'Ieteren en/of de Verkooppunten te vrijwaren tegen elk proces dat tegen hen ingespannen zou worden, of elke klacht die tegen hen ingediend zou worden door een derde, omwille van het gebruik van de Website door de Gebruiker op een manier die niet strookt met de Algemene voorwaarden. Deze garantie dekt elk bedrag dat D'Ieteren en/of de Verkooppunten zouden moeten storten om eender welke reden, inclusief de erelonen van de advocaat en de erkende of uitgesproken gerechtskosten.
Voor het gebruik van de Website geldt er geen enkele waarborg. D'Ieteren verleent geen enkele waarborg, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende het gebruik van de Website door de Gebruiker en in het bijzonder met betrekking tot de beschikbaarheid, de geschiktheid, de actuele aard, de betrouwbaarheid en het nut van de Website en de Elementen. D'Ieteren garandeert ook niet dat de Elementen voldoen aan de verwachtingen en aan de noden van de Gebruiker.

17. VERANTWOORDELIJKHEID VAN D'IETEREN

D'Ieteren is niet verantwoordelijk, op geen enkele manier, en zonder dat deze lijst volledig is, in geval van een wijziging, opschorting of storing van de Website en/of van de toegang tot de Elementen.
D'Ieteren is geenszins verantwoordelijk voor:
• de betrouwbaarheid van het doorgeven van de gegevens,
• de tijd om toegang te verkrijgen tot de Elementen van de Website,
• de eventuele beperkingen met betrekking tot de toegang tot internet of de netwerken waarmee hij verbonden is en meer algemeen voor elke storing van het internet die de goede werking van de Website hindert,
• het verbreken van de verbinding om toegang te hebben tot de Elementen,
• de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Elementen te wijten aan de telecomoperator,
• in geval van een transmissiefout of een probleem dat verband houdt met de veiligheid van de transmissies,
• in geval van een defect met betrekking tot het ontvangstmateriaal of de telefoonlijn van de Gebruiker,
• de transmissie en/of de ontvangst van elk gegeven en/of alle informatie op het internet,
• in geval van een defect van het ontvangstmateriaal of de communicatielijnen,
• in geval er e-mails verloren gaan, en meer algemeen indien eender welk gegeven verloren gaat,
• verzendingsproblemen,
• de werking van eender welk softwareprogramma,
• eender welk technisch en materieel gebrek dat de mogelijkheid om de Website te gebruiken heeft verhinderd of beperkt.
D'Ieteren kan ertoe worden gebracht om de toegang tot de Elementen te verbreken, in het bijzonder omwille van onderhoudsredenen. Deze onderbreking zal worden meegedeeld door middel van een bericht dat wordt getoond op de homepagina van de Website of op eender welke andere wijze. D'Ieteren kan geenszins verantwoordelijk zijn voor deze onderbreking en deze leidt geenszins tot het recht op eender welke vergoeding.
D'Ieteren kan in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, commerciële schade, morele en financiële schade, inclusief elke vorm van winstderving, het verlies van gegevens of programma’s, met als oorzaak, oorsprong of grond het gebruik van de Website en/of van de Elementen.
In het geval dat een Verkooppunt een commerciële offerte of een overnamevoorstel voor het Voertuig verstuurt naar het e-mailadres, dan is alleen dit Verkooppunt verantwoordelijk voor die offerte en kan D'Ieteren in dit kader in geen enkel geval verantwoordelijk zijn.
Op dezelfde manier, en in de veronderstelling dat de Website de Gebruiker in contact zou brengen met een Verkooppunt, kan D'Ieteren geenszins verantwoordelijk zijn indien het Verkooppunt niet voldoet aan de verwachtingen en aan de noden van de Gebruiker. Het feit dat de Website de klant in contact brengt met het Verkooppunt, impliceert geen enkele verbintenis voor D'Ieteren en het Verkooppunt.

18. VARIA

De Elementen die voorkomen op de pagina’s van de Website zijn informatie van algemene aard die wordt verstrekt bij wijze van voorbeeld, en die gebaseerd is op de technische kenmerken die gelden op het moment dat de verschillende pagina’s van de Website online worden geplaatst of geactualiseerd worden.

Indien eender welke van de bedingen van de Algemene voorwaarden wordt beschouwd als nietig en van geen waarde, dan zal dit worden beschouwd als niet geschreven en dan zal dit niet de nietigheid van de andere bedingen impliceren.

Het feit dat D'Ieteren eender welk van de rechten die voortvloeien uit de Algemene voorwaarden niet uitoefent, betekent niet dat D’Ieteren ervan afziet om zijn rechten te doen gelden.

19. TOEPASSELIJK RECHT

De Website en onderhavige Algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht. Elk geschil dat zich zou voordoen betreffende de interpretatie en/of de uitvoering van onderhavige Algemene voorwaarden, zal in eerste instantie in der minne geregeld moeten worden. Komt er geen regeling in der minne, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Brusselse rechtbanken.