Informatie over persoonsgegevens en hoe ermee om te gaan

1. Verwerking gegevens en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij iedere handeling die er gebeurt met persoonsgegevens zoals het verzamelen van die gegevens, de opslag ervan, het bewaren, raadplegen, gebruiken, communiceren via verspreiding ervan, en het wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens.

De S.A. D’Ieteren N.V., Maliestraat 50 in 1050 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ieder vraag omtrent dit onderwerp kan u ons via briefwisseling stellen op onderstaand adres of elektronisch via: customercare@dieteren.be .

Om ervoor te zorgen dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de geldende regels hebben wij een DPO aangeduid (Data Protection Officer) die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens. U kan met de DPO contact opnemen via volgend adres: DPO@dieteren.be )

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons als gebruiker communiceert (bvb.: naam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en andere vergelijkbare gegevens), de technische gegevens die verband houden met uw voertuig (bvb. het chassisnummer), lokalisatiegegevens indien van toepassing (bvb. indien uw voertuig is uitgerust met een geolocalisatiedienst en indien u instemde met het gebruik van deze dienst) en de gebruiksgegevens (bvb. de gegevens die wij ontvangen wanneer u van onze diensten gebruik maakt).

Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bvb. het toekennen van een krediet) of indien u daar uw toestemming voor hebt gegeven.

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens over uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.


3. Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:

 • Binnen het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die daaruit voortvloeien;
 • Binnen het kader van de terbeschikkingstelling van functionaliteiten in functie van een mobiele applicatie;
 • Doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven;
 • Ter verbetering van onze producten en onze diensten of voor het opzetten van nieuwe diensten;
 • Het uitvoeren van statistische analyses;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan wij worden onderworpen;
 • Wanneer wij wettelijk belang hebben bij de verwerking ervan, onder meer binnen het kader van de preventie van en de strijd tegen fraude, er tegelijkertijd over wakend dat we een evenwicht bewaren tussen dit belang en respect voor het privéleven;
 • Op een pseudonieme manier voor commerciële doeleinden zonder dat de gegevens kunnen gelinkt worden aan uw persoon.

Wij maken de gegevens niet over aan derden tenzij:

 • Binnen onze groep (zusterbedrijven, andere vestigingen) en binnen het officiële dealernetwerk van de merken die wij vertegenwoordigen;
 • Wanneer we wettelijk verplicht worden om dit te doen (bvb. bij de toekenning van een krediet);
 • Wanneer dit ons wettelijk wordt toegestaan (bvb. bij de overdracht van onze rechten en onze plichten bij een cessie van vorderingen);
 • Om ze te updaten;
 • Uw voorafgaande toestemming.

Indien de verwerking van de gecommuniceerde gegevens, onder meer via onderaanneming, impliceert dat ze buiten de Europese Unie worden gebracht, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen volgens de geldende Europese wetgeving ter zake.


4. Hoe beschermen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij ze?

Wij treffen alle technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens worden zo lang bewaard als het noodzakelijk is om de verwerking waarvoor ze werden verzameld te voltooien. Dit varieert in functie van het einddoel, bijvoorbeeld:

 • 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader;
 • 8 jaar na het einde van een contractuele verbintenis voor bewijzen die bewaard worden binnen het kader van een geschillendossier;
 • 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven;
 • 2 jaar voor lokalisatie- en trajectgegevens.

Soms kan een termijn langer zijn, onder meer wanneer wij hiermee aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens terug anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.


5. Welke rechten heeft u?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons communiceert, gelden de volgende rechten:

 • Recht op toegang en brengschuldigdheid:
  U hebt toegangsrecht tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, maar ook de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type verwerkte gegevens, aan wie ze worden gecommuniceerd en de bewaartermijn van deze gegevens mogen worden opgevraagd. U geniet ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons communiceerde en om die gegevens over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op rechtzetting/verwijdering – recht om te worden vergeten
  U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens zouden worden gewist wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw gegevens, heeft u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.
 • Recht op verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden
  U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  U kan, indien u dat wenst, altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op onderstaand adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel - commission@privacycommission.be

U kan aanspraak maken op de eerste 3 bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen via de adresgegevens onder het hoofdstuk ‘Verwerking gegevens en verantwoordelijkheid’